OKTON, s.r.o. - technic quality

Obchodní podmínky

 

Obecné obchodní podmínky společnosti OKTON, s.r.o.

 

1. Oblast působnosti

 

1.1. Tyto podmínky a ustanovení (dále jen OP) platí pro všechny smlouvy - včetně smluv budoucích - pro dodávky nebo služby, včetně smluv společnosti OKTON, s.r.o. pro dodávky pracovních sil, služeb a materiálu. Smlouvy, které se liší nebo doplňují OP nahradí OP za předpokladu, že strany toto dohodly písemně.

 

1.2. Podmínky a ustanovení pro zákazníky, které se liší od OP podmínek mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud takové rozdílné podmínky a ustanovení byla schválena písemně společností OKTON, s.r.o. jako náhrada za podmínky původní.

 

1.3. Jakékoli doplňky k obchodním podmínkám společností OKTON, s.r.o. se stávají součástí smlouvy mezi OKTON, s.r.o. a zákazníkem, pokud zákazník souhlasí s takovými dodatky nebo je nerozporuje písemně do jednoho týdne od doby, kdy byl informován.

 

 

2. Cenová nabídka a podpis smluv

 

2.1. Objednávky vydané zákazníkem jsou vždy považovány za závazné. Smlouva nabývá platnosti pouze po obdržení a v souvislosti s obsahem písemného potvrzení objednávky (také e-mailem) od společnosti OKTON, s.r.o. zákazníkem nebo nejpozději při dodávce zboží nebo objednaných služeb (níže shrnuto jako „služby/zboží“) nebo podle ustanovení o sjednaných službách (dále shrnuty jako “předmět smlouvy”) společnosti OKTON, s.r.o.

 

2.2. Rysy práce a služeb jsou detailně uvedeny v popisu práce, která má být vykonána, což je zahrnuté v relevantní individuální smlouvě mezi OKTON, s.r.o. a zákazníkem nebo vyjednané v potvrzení objednávky. Ústní dohody, informace uvedené v katalozích, výkresech, ilustracích, měřeních, hmotnosti a jiné další rysy jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně dohodnuty v písemné podobě. Toto platí také pro jakékoli vlastnosti, které očekáváme od výrobku,  na základě veřejného prohlášení společnosti OKTON, s.r.o. nebo jejich zástupců, obzvláště v reklamách nebo při popisu vlastností zboží. OKTON, s.r.o. si vyhrazuje právo učinit změny technického rázu nebo v konstrukci, který se liší od prohlášení uveřejněných v brožurách, katalozích a písemných dokumentech, jakož i změny modelů, designu a materiálů jako výsledek technického pokroku a dalšího rozvoje. Jakékoli takovéto změny musí být přijatelné pro zákazníka a nesmí být uplatňována žádná práva proti firmě OKTON, s.r.o. v reakci na toto.

 

2.3.  Pokud je předmětem smlouvy mezi OKTON, s.r.o. a zákazníkem konzultace nebo jiné služby, jsou tyto poskytovány firmou OKTON, s.r.o. jako práce nebo smlouva o dodávce, pokud toto bylo výslovně dohodnuto písemně. Navíc firma OKTON, s.r.o. neručí z principu za jakoukoli konzultaci nebo jiný úspěch. Služby, které mají být poskytovány firmou OKTON, s.r.o. v individuálních případech, závisí na obsahu uvedeném v potvrzení objednávky.

 

2.4. Firma OKTON, s.r.o. neposkytuje žádnou záruku v právních vztazích za existenci určitých vlastností služeb nebo zboží, za předpokladu, že toto není výslovně dohodnuto písemně a žádné jiné závazné právní ustanovení neřídí věc jiným způsobem.

 

3. Dodávka a podmínky služeb

 

3.1. Datum dodání nebo datum provedení služby je dohodnuto firmou OKTON, s.r.o. písemně v souladu s očekávanou schopností poskytovat služby a je považováno za předmět změny, nezávazný a předmět samotné včasné dodávky a nečekaných okolnosti a vlivů, bez ohledu na to, kdy se okolnosti přihodí firmě OKTON, s.r.o. nebo jiné firmě, od které OKTON, s.r.o. kupuje zboží nebo služby zcela nebo částečně. Tyto okolnosti a překážky prodlužují termín dodání nebo termín služby odpovídajícím způsobem, i když se přihodí v průběhu již vzniklého zpoždění. Jakákoli následující perioda stanovená zákazníkem je také prodloužena v tomto případě o dobu trvání okolností a vlivů. OKTON, s.r.o. si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez poplatků, pokud zpoždění v dodávce zboží nebo služeb vyplývající z výše uvedených okolností nebo překážek, za které OKTON, s.r.o. nezodpovídá, je větší než 3 týdny.

 

3.2. Dodržování písemně sjednané doby dodávky a takových ustanovení služeb vyžaduje, že zákazník poskytne veškeré požadované informace pro dodávku nebo podmínky služeb včas, obzvláště relevantní povinností je spolupráce. Pokud toto není tento případ, doba dodání nebo doba zajištění služeb se prodlouží dle potřeb.

 

3.3. Společnost OKTON, s.r.o. je oprávněna poskytnout dílčí dodávky a služby.

 

 

4. Ceny a platební podmínky

 

4.1. Dodávky a služby poskytované firmou OKTON, s.r.o. jsou hrazeny jako jednotlivé smlouvy vytvořené pomocí stabilních cen nebo potřebného času. Konzultační a jiné služby firmy OKTON, s.r.o., pokud není nic dalšího dohodnuto v potvrzení objednávky, jsou vždy placeny v souladu s vynaloženým časem. Úroveň hodinových/denních sazeb je určena podle dohodnutých cen v písemném potvrzení objednávky.

 

4.2. Naše písemné potvrzení objednávky je rozhodující pro účel dodávky a nastavení odměny fixní cenou nebo dle vynaloženého času. Pokud se toto odlišuje od objednávky nebo zákazníkovy objednávky, je stále rozhodující, pokud to zákazník výslovně neprodleně nerozporuje nebo akceptuje služby od firmy OKTON, s.r.o. bez omezení.

 

4.3. Všechny ceny jsou netto a nezahrnují 20% DPH a další dodatky. Dodatky mohou zahrnovat obzvláště příplatky za přesčasy, příplatky za práci v noci, dodatečné příplatky za práci v nezdravých či rizikových pracovních podmínkách; cestovné, náklady za ubytování, dodatečné náklady za jídlo, telefonní spojení, výtisky a kopie a poštovné budou účtovány firmou OKTON, s.r.o. tehdy, když vzniknou v důsledku dodávky zboží a/nebo služeb.

 

4.4. Společnost OKTON, s.r.o. je oprávněna vydávat dílčí faktury a požadovat dílčí platby.

 

4.5. Za pevné cenové sazby – pokud nebylo dohodnuto nic jiného, budou vystavovány dílčí faktury za pevnou cenu za každý týden nebo čtrnáct dní. Pokud firma OKTON, s.r.o. je placena dohodnutou hodinovou sazbou, je firma OKTON, s.r.o. oprávněna vydávat dílčí faktury za provedené služby za každý týden nebo čtrnáct dní.  

 

 

 

4.6. Faktury jsou splatné nejpozději čtrnáct dní po datu faktury, pokud příslušná faktura neuvádí jiné datum splatnosti. Obdržení platby firmou OKTON, s.r.o. je klíčové pro rozhodování, zda platba byla obdržena včas. Pokud je zákazník ve skluzu s platbou, bude počítán úrok za pozdní platbu ve výši 10% za následný týden a splatný obnos bude opraven v souladu s proměnným faktorem spotřebitelské ceny od data splatnosti do data obdržené platby. Pokud platba není obdržena do data splatnosti, má firma OKTON, s.r.o. právo odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění.

 

4.7. Firma OKTON, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout šeky nebo směnky. Platby jsou uznány pouze po připsání na účet.

 

4.8. Zákazník má právo na kompenzaci nebo zadržení plateb, pokud byla právně určena reklamace jako závazná a neodvolatelným způsobem, nebo byla výslovně a písemně uznána firmou OKTON, s.r.o.

 

 

5. Poskytování užívacích práv

 

5.1. Společnost OKTON, s.r.o. je oprávněna exkluzivně užívat a prodávat práva na jakékoli výsledky práce, které jsou předmětem obchodního práva (mj. autorská práva, patenty, funkční patenty nebo registrované konstrukce) vytvořené společností OKTON, s.r.o. při poskytování služeb.

 

5.2. Zákazník obdrží zjednodušená užívací práva výlučně pro účel uvedený ve smlouvě. Poskytnutí dalšího užití, převod nebo úprava práv pro zákazníka vždy vyžaduje speciální výlučnou písemnou dohodu.

 

 

6. Záruky za závady

 

6.1. S ohledem na služby poskytované společností OKTON, s.r.o. neručí OKTON, s.r.o. za ekonomický nebo jiný úspěch služeb požadovaných zákazníkem.

 

6.2. V případě závažných nedostatků dodaného zboží nebo služeb, může společnost OKTON, s.r.o. nabídnout následnou opravu nebo výměnu. Vyměněné zboží nebo služby se stanou vlastnictvím společnosti OKTON, s,r.o. bez upozornění. Pokud OKTON, s.r.o. neopraví závadu, o které ví, ve vhodném písemně potvrzeném období nebo dva pokusy následné opravy selžou, je zákazník oprávněn buď odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající slevu. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy v důsledku právních nebo materiálových závad, které následují po neúspěšném pokusu o dodatečné plnění, nemá právo na kompenzaci škod ze závad, pokud není závazně právně potvrzeno něco jiného. V případě menších závad nebo defektů, které nejsou způsobeny OKTON, s.r.o., není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Zákazník musí reklamovat závady písemně u OKTON, s.r.o. ve lhůtě do dvou týdnů od přijetí služeb; pokud toto nenastane, příjemce ztrácí právo požadovat záruku.

 

6.3. Garanční požadavky vůči OKTON, s.r.o. jsou vyloučeny, jestliže zákazník provede změny nebo intervence ve službách/zboží nebo je použije nesprávně. Záruka není odmítnuta, pokud zákazník může prokázat, že změny, zásahy nebo nesprávné použití není spojeno s posuzovanou závadou.

 

6.4. Reklamace ze záruky může uplatnit výlučně zákazník, který je součástí smlouvy uzavřené s OKTON, s.r.o. a nemohou být převedeny ani rozšířeny na třetí stranu.

 

 

7. Odpovědnost

 

7.1. Pokud není stanoveno v těchto podmínkách jinak nebo nelze použít závazných vhodných právních ustanovení, jsou všechny reklamace na poškození a náklady tím spojené ze strany zákazníka vůči společnosti OKTON, s.r.o., jejím pobočkám, právním zástupcům anebo obchodním agentům vyloučeny, bez ohledu na jejich právní základ.

 

7.2. Odpovědnost společnosti OKTON, s.r.o. je omezena rozsahem částky své pojistky na veřejné krytí, obzvláště ve vztahu na zisk z pojistky, pokud neexistují závazná právní ustanovení jiného druhu. Při nedodržení klíčových povinností ze smlouvy, je předmět odpovědnosti, pokud není vyloučen, omezen na hodnotu zakázky, pokud společnost OKTON, s.r.o., její pobočky, statutární zástupci a/nebo obchodní zástupci jsou odpovědní za lehké zanedbání a pokud neexistují závazná právní ustanovení opačného významu.

 

7.3 Společnost OKTON, s.r.o. neručí za ztrátu údajů, pokud by poškození nastalo, pokud by zákazník neprovedl správné zálohování dat, za které je zodpovědný. Řádné zálohování dat lze předpokládat, pokud zákazník ukládá své datové záznamy ve strojově čitelné formě nejméně jednou denně a takto garantuje, že tato data mohou být obnovena za rozumné náklady. Odpovědnost OKTON, s.r.o. za ztrátu dat je omezena na typické náklady oprav, které by nastaly, pokud by data byla řádně zálohována.

 

 

8. Vyhrazení názvu

 

8.1. Společnost OKTON, s.r.o. si vyhrazuje název na všech službách/ zboží dodávaném do doby kompletního splnění všech reklamací společností OKTON, s.r.o. z běžného obchodního vztahu. Před převodem názvu, zboží nemůže být zastaveno nebo nemůže být předmětem splátek. Další prodej je dovolen jen v rámci řádného obchodního procesu. V případě dalšího prodeje předmětných komodit, zákazník odsouhlasí plnou nákupní cenu v důsledku smlouvy vůči nakupujícímu k OKTON, s.r.o.

 

8.2. Pokud se zákazník zpozdil s platbami zcela nebo částečně, zastavil platby nebo existuje oprávněná pochyba o jeho schopnosti platit nebo o jeho důvěryhodnosti, není dále oprávněn používat zboží. OKTON, s.r.o. může v takových případech odejmout zákazníkovu autorizaci od příjemce zboží. Společnost OKTON, s.r.o. je pak oprávněná požadovat informace o příjemci zboží, aby ho mohla informovat o převodu reklamace na OKTON, s.r.o. a mohla obnovit zákazníkovu odpovědnost z příjemce zboží.

 

9. zákaznické kooperace

 

9.1. Zákazník je si vědom, že OKTON, s.r.o. je závislá na spolupráci se zákazníkem, aby provedla služby, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zákazník je povinen dodat všechny dokumenty a informace, které jsou požadované k provedení služeb, na které se vztahuje tato smlouva, včas a zcela a aby poskytl vhodný přístup do svých prostor a systému zaměstnanců a subdodavatelů nebo různých zástupců firmy OKTON, s.r.o., kteří byli informováni vhodně za účelem provedení služeb, kterých se týká smlouva, pro účely zavedení požadovaných služeb v nutném rozsahu, aby byla splněna smlouva.

 

9.2. Protože součástí smlouvy je spolupráce, na žádost pověřených zaměstnanců OKTON, s.r.o. pro provedení služeb musí zákazník poskytnout bezplatně a včas adekvátní zázemí, kde mohou být bezpečně skladovány dokumenty, pracovní zdroje a data a uvědomí společnost OKTON, s.r.o. před podepsáním dohody o možných službách, existenci nezdravých nebo nebezpečných podmínek, informuje o jejich hladině v oblasti, kdy společnost OKTON, s.r.o. bude poskytovat své služby, pokud taková místa jsou v zákazníkově závodě a/nebo v závodě třetích stran.

 

9.3 Všechny povinnosti ze zákaznických kooperací jsou poskytnuty bez poplatku, pokud není domluveno výslovně něco jiného.

 

9.4. Pokud zákazník neplní své povinnosti z kooperace, nebo je neposkytne včas, může OKTON, s.r.o. poskytnout zákazníkovi vhodnou dobu ke splnění povinností z kooperace. Pokud povinnosti z kooperace nejsou splněny v období stanoveném společností OKTON, s.r.o., OKTON, s.r.o. je oprávněno vypovědět smlouvu z donucení. Jakákoli výpověď neovlivní jiné reklamace OKTON, s.r.o..

 

10. Nevyzrazení

 

10.1 Smluvní strany jsou povinny zacházet s jakoukoli informací a/nebo znalostí o interním obchodu nebo výrobních záležitostech, které jsou předmětem nevyzrazení a o nichž byly zpraveni druhou smluvní stranou a/ nebo jejími obchodními partnery v nejpřísnější důvěře a neumožní přístup třetích stran v průběhu období smlouvy a dva roky po jejím skončení. Tato povinnost neplatí, pokud smluvní strana, která je povinna dodržovat utajení, dokáže, že byla zpravena o informacích před spoluprací se smluvním partnerem, byla informována o autorizování třetích stran nebo to zjistila bez informace smluvní strany, že je povinna dodržovat mlčenlivost.

 

10.2. Tímto je jasně stanoveno, že povinnost mlčenlivosti neplatí pro závody OKTON, s.r.o. zhotovující pro zákazníka nebo na služby poskytnuté OKTON, s.r.o. zákazníkovi, pokud výroba takových výrobků vyžaduje použití informace, která je předmětem utajení jak uvedeno v 10.1.

 

11. Práva třetích stran

 

11.1. Zákazník zodpovídá za to, že neporuší práva třetích stran, pokud OKTON, s.r.o. provádí objednávku dle jeho požadavku. V případě, že společnost OKTON, s.r.o. je najata třetí stranou, je zákazník povinen uvolnit OKTON, s.r.o. pro tyto reklamace. Tato povinnost se vztahuje také na veškeré náklady vzniklé společnosti OKTON, s.r.o. s ohledem na reklamace třetích stran.

 

12. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Zákazník není oprávněn převádět reklamace z existujícího smluvního vztahu mezi ním a společností OKTON, s.r.o. na třetí strany, pokud však OKTON, s.r.o. nesouhlasí s tímto převodem písemně předem.

 

13.2. Individuální odchylky a/nebo dodatky k těmto pravidlům v obecných podmínkách a ustanovením musí mít písemnou podobu. Právo společnosti OKTON, s.r.o. na jednostrannou modifikaci těchto podmínek a ustanovení jak je uvedeno v 1.3 zůstává tímto nezměněno.

 

13.3. Tyto podmínky a ustanovení podléhají právním ustanovením České Republiky.

 

13.4. Tímto je dohodnuto mezi stranami, že justice ČR bude výlučnou jurisdikcí při všech sporech, které vzniknou ze smluvního vztahu mezi stranami. Strany tímto odmítají jakýkoli jiný soud jakkoli může být uznáván.

 

13.5. Pokud některé ustanovení z těchto podmínek a ustanovení pozbude platnosti, platnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. Platné ustanovení nahradí ustanovení neplatné. Pokud není statutární ustanovení za toto neplatné, je nahrazeno nejbližším ustanovením, které má stejný ekonomický efekt. To také platí pro existenci smluvních mezer.

 

Datum: Duben  2010. 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode